Gestió integral de la prevenció

PROCOL ofereix un servei de gestió integral de la prevenció per a les obres en construcció: obra civil, edificació o edificació industrial, buscant sempre la solució que, d’acord amb el que estableix la llei, respongui millor a totes les exigències del Pla de seguretat i salut de l’obra:

1.    Assessorament

El nostre tècnic analitza al detall tots els epígrafs del Pla de Seguretat, identifica els punts dèbils respecte a la realitat del projecte, estudia quines serien les mesures preventives recomanades -comunicant-les a l’obra-, i elabora els annexes al Pla de seguretat i salut. Finalment supervisa la seva implementació a peu d’obra.

2.    Subministrament de material

PROCOL subministra tot el material necessari per desenvolupar l’acció preventiva que contemplen tant el Pla de seguretat com els annexes que puguin derivar-se: Epis, senyalització, abalisament,  infografia, proteccions col·lectives, línies de vida i material fungible, entre d’altres.

3.    Instal·lació, manteniment i desmuntatge de les proteccions

Un equip expert d’operaris, amb formació específica per a la implantació de sistemes de protecció col·lectiva, s’encarrega d’instal·lar, mantenir i desmuntar tots els elements i sistemes subministrats a l’obra.

4.    Gestió documental i administrativa

Ens encarreguem d’exigir, recopilar i analitzar tota la documentació referent a la prevenció de riscos laborals que s’ha de gestionar durant l’execució del projecte: formació, revisions mèdiques, altes i baixes de treballadors i entrega d’Epis.

Per tot això, assignem a cada projecte un tècnic en prevenció de riscos laborals, encarregat de coordinar totes les tasques i reportar a la prefectura d’obra, a més de donar resposta a les necessitats que puguin sorgir durant l’execució del projecte.Accés a altres serveis:

Procol
  • Linksizq

    • K
  • linksdcha

    • Aneip
    • construmática